Yamitech YM-100 YM2400 – ETHW | ETC | ETF ASIC Miner 2400MH

15.007,63  zzgl. 6,0 % VAT wenn USA Hosting (Lieferadresse USA angeben) | 19,0% MwSt. wenn nicht im Hosting
Yamitech YM100 2400 MH ETHW | ETC | ETF Miner

Antminer E9 – ETHW & ETC ASIC Miner 2400MH

11.070,10  zzgl. 6,0 % VAT wenn USA Hosting (Lieferadresse USA angeben) | 19,0% MwSt. wenn nicht im Hosting
Bitmain Antminer E9 ETHW & ETC Miner

Jasminer X4U1 520MH

4.119,79  zzgl. 6,0 % VAT wenn USA Hosting (Lieferadresse USA angeben) | 19,0% MwSt. wenn nicht im Hosting
Jasminer X4U1 ETC & ETHW Miner